Skip to menu

롯데시네마 수원 광교아울렛관

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font
1111.jpg


PROJECT 

롯데시네마 수원 광교아울렛관 위치 

경기도 수원시 영동구 이의동 1338 

규모 

지상4~5층 

대지면적 


건축면적 


연면적 

3,285㎡ 6개관 899석                                                                  

디자인연도

2015