Skip to menu

영남사옥본부

?

Shortcut

PrevPrev Article

NextNext Article

Larger Font Smaller Font

1111.jpg


PROJECT 

한국철도시설공단 영남본부 사옥건립 설계용역 

위치 

부산광역시 동구 수정도 79-709번지 외 11필지 

규모 

지하1층, 지상 14층 

면적 

7,847.87㎡ 

디자인연도 

2010                                                                                      3bf2d8b7fbef71871a539fd1c9c2ae0b.jpg